Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (dotyczy uczniów kl. III i IV oraz absolwentów)

 Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
w roku szkolnym 2013/2014

 

 

Etap pisemny - dla absolwentów techników

23 czerwca (poniedziałek) 2014 godz. 12.00
Czas trwania egzaminu 120 minut.

Etap praktyczny - dla absolwentów techników

24 - 27 czerwca 2014r.

Terminy egzaminów dotyczące poszczególnych zawodów zostaną ogłoszone zgodnie z komunikatem CKE.

http://www.oke.gda.pl/index.php/egzaminy/terminy-egzaminow

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:
- złożenie deklaracji do dnia 20 grudnia 2013r.
- ukończenie szkoły technicznej w danym zawodzie

 

 

Informatory o wymaganiach egzaminacyjnych w poszczególnych zawodach dla techników i szkół policealnych omawiają zagadnienia związane:

  1. ze strukturą egzaminu i formą sprawdzania wiadomości i umiejętności z zakresu zawodu,
  2. z wymaganiami egzaminacyjnymi w poszczególnych zawodach, wraz z przykładami zadań egzaminacyjnych,
  3. z organizacją i przebiegiem egzaminu.

 

http://www.oke.gda.pl/index.php/egzaminy/egzamin-zawodowy/informatory-4

http://www.bip.cke.edu.pl/?cid=140

 

 

 

PROCEDURY

organizowania i przeprowadzania egzaminu

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku

 

http://www.oke.gda.pl/index.php/egzaminy/egzamin-zawodowy/procedury-i-zalaczniki-4

 

 

 

Załącznik II. 1. Informacja dla zdającego egzamin

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

(Dz.U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zmianami).

2. Uczeń, (słuchacz) lub absolwent, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego składa deklarację pisemną dotyczącą przystąpienia do egzaminu odpowiednio w zawodzie, w którym się kształci lub w zawodzie, w którym ukończone zostało kształcenie. Druk deklaracji otrzymuje w szkole, w której zdał etap pisemny egzaminu lub w siedzibie właściwej okręgowej komisji  egzaminacyjnej. Druk ten może też pobrać ze strony internetowej OKE.

3. Uczeń/słuchacz, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego bezpośrednio po ukończeniu szkoły deklarację składa dyrektorowi szkoły, a absolwent dyrektorowi szkoły, którą ukończył, nie później niż do 20 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu, a w przypadku absolwentów szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu - nie później niż do dnia 20 września roku szkolnego, w którym zdający zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego. Zdający, w danej sesji egzaminacyjnej, może przystąpić do egzaminu zawodowego tylko z zakresu jednego zawodu.

4. W przypadku likwidacji szkoły lub jej przekształcenia oraz uzyskania świadectwa za granicą deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego wraz ze świadectwem ukończenia szkoły lub jego potwierdzoną kopią absolwent składa do okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

5. Absolwenci z opinią o specyficznych trudnościach w uczeniu się, absolwenci z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz chorzy i niesprawni czasowo mają prawo do zdawania egzaminu w formie i warunkach dostosowanych do ich możliwości (np. do wydłużonego czasu zdawania, dodatkowych urządzeń).

6. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe składa się z dwóch etapów: etapu pisemnego i etapu praktycznego.

7. Informacje o miejscu, terminach i czasie rozpoczęcia etapu pisemnego i praktycznego przekazywane są zdającym w pisemnym zawiadomieniu przez przewodniczącego szkolnego zespołu nadzorującego (dyrektora szkoły/placówki/ pracodawcy) lub kierownika ośrodka egzaminacyjnego.

8. Na etap pisemny egzaminu zdający zgłasza się o godzinie ustalonej przez przewodniczącego szkolnego zespołu nadzorującego.

9. Na etap praktyczny egzaminu zdający zgłasza się najpóźniej na 30 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia tego etapu.

10. Przewodniczący szkolnego zespołu nadzorującego zawiadamia zdających o wymaganych dokumentach, przyborach, które zdający powinien zabrać na egzamin.

11. Standard wymagań egzaminacyjnych oraz podstawowe informacje dotyczące przebiegu egzaminu zawodowego wraz z przykładami zadań i kryteriami oceniania są zawarte w informatorze o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe dla danego zawodu.

12. Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu nadzorującego.

13. Zwolnienie laureata lub finalisty turnieju lub olimpiady tematycznej z etapu pisemnego egzaminu zawodowego jest równoznaczne z uzyskaniem z części pierwszej i z części drugiej etapu pisemnego egzaminu zawodowego najwyższego wyniku. W tym przypadku, na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników egzaminu zawodowego z części pierwszej i z części drugiej etapu pisemnego, wpisuje się "100", oraz zamieszcza się adnotację o zwolnieniu z etapu pisemnego egzaminu zawodowego i posiadanym tytule laureata lub finalisty odpowiednio turnieju lub olimpiady tematycznej.

 

 Wykaz turniejów i olimpiad tematycznych, o których mowa w pkt. 12, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Komisji, nie później niż w czerwcu roku poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzany egzamin zawodowy.

 

SZCZEGÓŁOWE  INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE OKE:

http://www.oke.gda.pl/index.php/egzaminy/egzamin-zawodowy